Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple ordinari
Fecha: 26/04/2018
Hora: 20:30
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1. SECRETÀRIA.- Aprovació, si escau, de l'acta nº 3/2018, de 28 de març.

2. SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

3. SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01814/2018 – Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits expedient nº 2/2018.

5. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01833/2018 – Expedient de modificació de crèdits (Inversions Financerament Sostenibles) 13/2018.

6. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01796/2018 – Aprovació inventari general de béns i drets de l'Ajuntament.

9. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 13/2018/PGRU – Proposta de resolució dels grups polítics municipals Socialista, Compromís i Pod-EU sobre aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità en els pressupostos generals de l'Estat de 2018.

7. URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 518/2018/ACU - Ratificació interposició recurs contenciós administratiu contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació que fixa el preu just i acord que desestima el recurs de reposició contra el mateix referent a Daltapa i altres.

8. URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 526/2018/ACU – Rectificació acord Ple de 28-03-2018 sobre aprovació projecte obres ampliació i millora de voreres i creus en els carrers Sant Eduard, Sant Francesc, Palleter i Poeta Llorente incloses en el Pla Provincial de Cooperació d'Obres i Serveis de competència municipal de la Diputació, exercici 2017.

10. MOCIONS

11. PRECS I PREGUNTES

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ