Ajuntament
Portal de TransparŔncia
Pagaments telemÓtics
Portal del CiutadÓ - Sede electr˛nica
└rees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participaciˇ P˙blica
Programaciˇ Auditori Municipal
Programaciˇ Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
AgŔncia de Promociˇ del ValenciÓ
Pla d'Acciˇ Comercial

 

Agenda Ayuntamiento de Paiporta

Ple ordinari
Fecha: 26/04/2018
Hora: 20:30
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

NO existe documento PDF asociado

ORDRE DEL DIA

1. SECRETÀRIA.- Aprovació, si escau, de l'acta nº 3/2018, de 28 de març.

2. SECRETÀRIA.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.

3. SECRETÀRIA.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

4. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01814/2018 – Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits expedient nº 2/2018.

5. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01833/2018 – Expedient de modificació de crèdits (Inversions Financerament Sostenibles) 13/2018.

6. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 01796/2018 – Aprovació inventari general de béns i drets de l'Ajuntament.

9. HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL - 13/2018/PGRU – Proposta de resolució dels grups polítics municipals Socialista, Compromís i Pod-EU sobre aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità en els pressupostos generals de l'Estat de 2018.

7. URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 518/2018/ACU - Ratificació interposició recurs contenciós administratiu contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació que fixa el preu just i acord que desestima el recurs de reposició contra el mateix referent a Daltapa i altres.

8. URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT - 526/2018/ACU – Rectificació acord Ple de 28-03-2018 sobre aprovació projecte obres ampliació i millora de voreres i creus en els carrers Sant Eduard, Sant Francesc, Palleter i Poeta Llorente incloses en el Pla Provincial de Cooperació d'Obres i Serveis de competència municipal de la Diputació, exercici 2017.

10. MOCIONS

11. PRECS I PREGUNTES

 

Loading


Cooperaciˇ Social
Policia Local
Portal d'Ocupaciˇ
Associacions Locals
Galeria MultimŔdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Diseño & Programación MSWeb.es

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers FarmÓcies Cita prŔvia Tlf. InterŔs Esports TrÓnsit Bikeporta Inici ValenciÓ CastellÓ