Ajuntament
Portal de Transparència
Pagaments telemàtics
Portal del Ciutadà - Sede electrònica
Àrees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participació Pública
Programació Auditori Municipal
Programació Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
Agència de Promoció del Valencià
Pla d'Acció Comercial

 

Servicis Oficina UNICA

SERVEIS OFICINA UNICA
Accedeix a tota la informació sobre la nostra població 24 hores al dia, 365 dies a l’any en el nostre Terminal Interactiu enfront de l’Ajuntament.
Informació telefónica
A través del número 010 o el número 96.397 12 22 es poder telefonar des de Paiporta. (Observacions: Totes les telefonades realitzades al número 010 tenen la tarifa de 0.25€/segon i 0.15€ d'establiment de telefonada. Les consultes des de fora de Paiporta es poden realitzar a través del telèfon: 96 397 12 22. ) Horari: El mateix que l'Oficina UNICA.
Registre General d’Entrada de documents de l’Ajuntament.
Atenció i tramitació de totes les sol•licituds dirigides a l’Ajuntament:
- Atenció presencial en la pròpia oficina.
- Atenció telefònica en el número 96 397 12 22 ext. 211.
- Informació tràmits a través de la nostra pàgina web: https://unica.paiporta.es:8443/PortalCiudadano
Serveis d’informació:
- Informació a la ciutadania i proveïdors/es.
- Servei de cita prèvia sobre benestar social, agència de desenvolupament local i oficina de promoció i ús del valencià.
Serveis de notificacions.
Serveis d’altres administracions públiques:
- Finestreta única amb administració de l’Estat i Generalitat Valenciana.
   Registre d’entrada i informació sobre documentació i tràmits dirigits a altres administracions (administració de l’Estat i Generalitat Valenciana) evitant així la congestió entre les administracions i facilitant a la ciutadania la proximitat en la presentació de documentació i registre d’entrada per a gestions d’altres administracions.
- Punt d’Informació Cadastral (PIC).
      - Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides.
      - Fulla descriptiva i tècnica de l’immoble i plànols cadastrals corresponents.
      - Als titulars cadastrals o representants degudament autoritzats: emissió i   gestió de certificacions cadastrals sol•licitades .
- Signatura digital Generalitat Valenciana (ACCV).
Padró d’habitants:
- Certificats d’empadronament.
- Altes/baixes/modificacions domicili/modificacions personals.
- Certificats de convivència.
Àrea financera i econòmica:
- Sol•licitud d’alta/baixa de fem i de pas permanent.
- Bonificacions en la taxa del fem.
- Bonificacions en vehicles.
- Bonificacions IBI urbana.
- Gestions cadastrals IBI.
- Sol•licitud de plusvàlua.
- Duplicat de rebuts.
- Domiciliacions bancàries.

Àrea de benestar social:
- Ajudes d’emergència social.
- Servei d’ajuda a domicili.
- Targeta de transports interurbans per a pensionistes.
- Targeta cultural per a tercera edat.
- Habitatge de promoció pública de la Generalitat en règim d’arrendament.
- Sol•licitud d’alta, renovació, modificació o duplicat del títol de família nombrosa.
- Programa de Retorn Voluntari d’Immigrants.
- Sol•licitud d’informe d’arrelament social.
- Targeta acreditativa de persona amb discapacitat.
- Ajudes individuals per a discapacitats.
- Ajudes individuals per al desenvolupament personal de la tercera edat.
- Sol•licitud de complement per a titulars de pensió no contributiva que residisquen en habitatge llogat.
- Servei de Menjar a Casa.
- Targeta d’aparcament per a discapacitats amb problemes de mobilitat.
- Dependència: reconeixement i gestió del dret a la prestació del sistema.
- Servei de teleassistència.
- Sol•licitud de residència pública de tercera edat.
- Sol•licitud de centre de dia per a majors dependents.
- Bo-Respir de tercera edat.
- Sol•licitud de vacances per a majors.
- Sol•licitud de balnearis per a majors.
- Sol•licitud beques guarderia.
Àrea de seguretat ciutadana:
- Sol•licituds d’atestats per accident.
- Sol•licituds recursos de multes.
- Sol•licituds de mudances.
- Sol•licituds de talls de carrers.
- Certificats de convivència.
Àrea de Secretaria i Recursos Humans:
- Sol•licituds proves selectives.
- Sol•licituds reclamacions patrimonials.
- Arreplegada pliques.
- Altes i canvi de domicili.
- Comunicació de renovació.
- Renovació d’estrangers.
- Certificats d’empadronament.
- Baixes caducitat.
- Certificats habitatge suficient.
- Canvi titularitat nínxols.
- Sol•licituds llocs mercat i mercat ambulant.
Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient:
- Bikeporta.
- Llicència d’obra major.
- Llicència d’obra menor.
- Llicència de 1ª ocupació
- Informe de compatibilitat urbanística.
- Llicència d’instal•lació de bastides o plataforma elevadora.
- Autoritzacions ocupació via pública per contenidors i materials.
- Instal•lació grua-torre.
- Informe urbanístic.
- Sol•licituds gual permanent i reserva de vorera.
- Sol•licituds ocupació via pública per taules i cadires.
- Cèdula d’habitabilitat 1ª ocupació i 2ª ocupació.
- Sol•licituds mobiliari urbà, denúncies higiènicosanitàries, denúncies estat parcs i calçades.
 

Loading


Cooperació Social
Policia Local
Portal d'Ocupació
Associacions Locals
Galeria Multimèdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers Farmàcies Cita prèvia Tlf. Interès Esports Trànsit Bikeporta Inici Valencià Castellà