Ajuntament
Portal de Transparència
Pagaments telemàtics
Portal del Ciutadà - Sede electrònica
Àrees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participació Pública
Programació Auditori Municipal
Programació Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
Agència de Promoció del Valencià
Pla d'Acció Comercial

 

Presentació Agència de promoció del valencià

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

L’Agència de Promoció del Valencià és un servei de l’Ajuntament de Paiporta encarregat de promoure i normalitzar l’ús del valencià dins l’àmbit municipal, tant en l’interior de l’Ajuntament com en tot el municipi, atenent el concepte de drets lingüístics.

En aquest sentit una de les principals funcions de l’Agència és l’assessorament de qualsevol dubte en matèria lingüística: revisió, correcció i traducció de documentació administrativa, textos dels mitjans de comunicació local, de les associacions, dels clubs esportius, dels comerços...

També informa, tramita i orienta sobre com aprendre valencià, on es poden fer cursos de llengua a Paiporta, quins són els recursos que es poden trobar a internet per a aprendre i usar el valencià amb normalitat, i assessora i informa sobre la matrícula de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), sobre titulacions específiques i sobre la tramesa de revalidació de títols acadèmics pel que fa al valencià o com participar en el projecte lingüístic “Voluntariat pel valencià”.

I d’una altra banda, assessora i informa sobre les subvencions per al foment i ús del valencià, convocades anualment per altres administracions i adreçades a associacions, comerços, empreses i indústries, així com realitzar campanyes de promoció del valencià a la població o assessorar sobre els drets lingüístics de la ciutadania o la valencianització de noms i cognoms.


Agència de Promoció del Valencià
Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, s/n
Telèfon: 96 397 12 22 – ext. 308
Correu electrònic: promociovalencia@paiporta.es
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
L’Agència de Promoció del Valencià està situada a la 1a planta de l’Ajuntament de Paiporta.


[PLÀNOL][TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR PER INTERNET]

- Sol•licitud de convalidació del grau elemental de valencià.
- Canvi de nom i cognoms al valencià.
- Voluntariat pel valencià.
- Assessorament lingüístic.
- Sol•licitud de certificat provisional de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).
- Sol•licitud de revisió de correcció de la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).
- Carta Reis Mags d’Orient.
- Altres tràmits.


[DRETS LINGÜÍSTICS I FONAMENTS JURÍDICS ]

D’acord amb la Constitució Espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia, el valencià és llengua oficial. Per tant, podem usar-lo sempre, en qualsevol situació i davant qualsevol persona, entitat o institució.

Article 2.2 i 2.3 del títol preliminar de la Constitució Espanyola de 1978

2.2 Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts.
2.3 La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.


Article 6 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana
6.1 La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
6.2 L’ idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-ho i a usar-lo i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.
6.3 La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement.
6.4 Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
6.5 S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
6.6 La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.
6.7 Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
6.8 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià.


El valencià, a més d'oficial, és la llengua pròpia dels valencians. Segons el mateix Estatut d'Autonomia i la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del valencià, podem demanar que siga la llengua normal de l'Administració, és a dir, aquella en què s'han de desenvolupar totes les seues activitats.

Articles de la llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià
Article 2 - El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
Article 5 - L’Administració adoptarà les mesures que calguen per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.
Article 7 - El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administació pública, de l’Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles.
Article 10 - Tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.


Als enllaços següents podeu trobar la legislació més rellevant que tracta, d'una manera o d'altra, l'ús del valencià o els drets lingüístics en l'administració, l'ensenyament, la ciutadania...

La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).
L'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (2006).
La Constitució Espanyola (article 3).
La Declaració Universal de Drets Lingüístics.

Així mateix, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el vintè aniversari de la LUEV, va fer una anàlisi i un estudi d'aquesta llei des del punt de vista de la seua elaboració i posterior desplegament.

LUEV. Elaboració i desplegament.

 

Loading


Cooperació Social
Policia Local
Portal d'Ocupació
Associacions Locals
Galeria Multimèdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers Farmàcies Cita prèvia Tlf. Interès Esports Trànsit Bikeporta Inici Valencià Castellà