Ajuntament
Portal de Transparència
Pagaments telemàtics
Portal del Ciutadà - Sede electrònica
Àrees Municipals
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Perfil del Contractant
Tauler d'Anuncis Oficial
Calendari Contribuent
Calendari Contribuent
Plans de Participació Pública
Programació Auditori Municipal
Programació Museu de la Rajoleria
Guia Esportiva
Agenda 21 Local
Agència de Promoció del Valencià
Pla d'Acció Comercial

 

Agenda 21 Paiporta
Logo Agenda 21 Local - Paiporta

Agenda 21 Local

Jardines de Villa Amparo - Paiporta

Introducció

L'Excm. Ajuntament de Paiporta, ha iniciat els treballs d'implantació de l'Agenda 21 Local del municipi. L'Agenda 21 local, tal com va ser concebuda en la Cimera de Rio, és una eina que permet integrar els principis del desenvolupament sostenible en totes les polítiques locals.

Es tracta d'una aposta seriosa i compromesa que compta amb la ferma i indispensable voluntat política d'iniciar un procés viu que canviarà la ciutat amb la participació de tots els seus habitants.

L'Excma. Diputació de València, a través de l'Area de Medi Ambient, amb la seua col.laboració tècnica i econòmica dóna un fort impuls a aquest important projecte.

Aquesta aposta per la sostenibilitat és un llarg camí que es comença ara però que no tindrà fi, perquè esperem que siga continuat per les generacions futures que visquen al municipi de Paiporta, sempre encoratjades i recolzades pels diferents equips de govern que puguen succeir.

El primer pas d'aquest projecte ho constitueix el present document, fruit d'un intens treball en què han participat tècnics municipals, experts mediambientals i ciutadans de Paiporta.

Amb aquest diagnòstic o auditoria socioambiental de Paiporta, es presenta l'anàlisi de l'estat del municipi en tot el conjunt d'aspectes ambientals, socials i econòmics d'aquest. El seu contingut dissenyarà un escenari de futur viable i consensuat amb tota la societat, que permetrà treballar durant els propers anys en la millora del municipi.

El diagnòstic socioambiental permet:

  • Conèixer la realitat de Paiporta, des d'una visió tècnica i l'aportació de persones coneixedores de la ciutat.

  • Generar fluxos d'informació de la ciutat i el seu tractament, així com la seua actualització periòdica.

  • Valorar, en funció de l'objectiu d'assolir un municipi sostenible, la realitat actual i la seua tendència futura.


A continuació i prenent com a punt de partida aquest treball, es dissenyarà un Pla d'Acció Local, en què es definiran les actuacions prioritàries a dur a terme a la localitat, a curt, mitjà i llarg termini. Aquest Pla d'Acció s'acompanyarà d'un Pla de Seguiment que garantisca la correcta implantació del Pla d'Acció i definisca l'estratègia d'implicació ciutadana.

Posteriorment, s'haurà de posar en marxa un complet Pla de Participació en el qual, a través de diferents línies d'acció, com el disseny d'instruments de participació ciutadana, l'establiment de programes d'educació ambiental i de conscienciació de la població, la plena difusió social, la monitorització i l'avaluació del procés i la integració d'aquest amb altres nivells de l'Administració, s'assegure la màxima implicació de la població i les institucions en el procés d'implantació de l'Agenda 21 Local de Paiporta.

En una Agenda 21 Local, les autoritats locals han de treballar en associació amb tots els sectors de la comunitat local que participaran, lliure i responsablement, en aquest procés local. Aquesta participació s'ha de canalitzar a través del Fòrum de participació de Paiporta, que haurà de treballar, des d'un enfocament obert i participatiu, les qüestions de sostenibilitat municipal.

Descàrrega - Auditoria Ambiental Paiporta.

Si voleu consultar la resta de documentació se li facilitarà a l'Ajuntament.Definició

L’Agenda 21 Local és un document que desenvolupa un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi, i que sorgix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic municipal, agents implicats i ciutadans del municipi. Actualment ens trobem amb una situació de deteriorament ambiental que obliga a replantejar-se d’una altra manera les relacions home-entorn. Enfront del model expansionista de creixement il·limitat que anunciava l’era industrial i el desenrotllament tecnològic, el nostre coneixement de l’agotabilidad dels recursos naturals, ens obliga a un profund canvi en la forma de pensar i actuar, enfocant la transformació de la nostra societat a un desenrotllament més sostenible.


Fonament

El fonament teòric del procés de l’Agenda 21 Local és el principi de la sostenibilitat local, per la qual cosa perseguix integrar una justícia social, una economia sostenible i un entorn i capital natural durador per a aconseguir un equilibri sostenible que es traduïsca en una millora de la qualitat de vida. Per tant, la sostenibilitat local és el resultat de l’equilibri entre sostenibilitat ambiental, sostenibilitat econòmica i sostenibilitat social.

  • Sostenibilitat ambiental en tant que depenem de les funcions del nostre entorn, que proveïx de recursos, assimila residus i rebutjos i proporciona servicis ambientals (aigua, clima, aire depurat, aliments, fixació de CO2, escampament, etc), i necessitem que aquestes funcions continuen.
  • El sistema econòmic actual es fonamenta en la apropiació i explotació del capital natural, per la qual cosa aquest es convertix en el factor limitant del desenrotllament econòmic. La sostenibilitat econòmica advoca per un desenrotllament econòmic sostenible, és a dir, un desenrotllament basat en el coneixement de la capacitat de càrrega de l’entorn per a no superar-la i permetre la recuperació i la regeneració del sistema natural davant de les pressions externes, així com en l’optimització de l’ús dels recursos de manera que permeta el desenrotllament econòmic i s’obtinga el mateix o inclús un major benefici amb menor consum de recursos. D’aquesta manera, s’internalitzen els costos ambientals en l’economia municipal, beneficiant-se d’així la ciutadania en general.
  • Sostenibilitat social perseguix, en relació amb els anteriors, la satisfacció plena de les necessitats de la generació present garantint que les generacions futures puguen satisfer les seues. Per a aconseguir la sostenibilitat social, la formació i la informació de tots els ciutadans és imprescindible, de manera que tots participem, de manera més o menys activa, en el projecte d’Agenda 21 Local, sent una participació ben fonamentada, basada en el coneixement i conscienciació de la ciutadania. Aquesta deu veure’s i sentir-se implicada.

Desenrotllament sostenible

L’Ajuntament de Paiporta ha iniciat un nou camí en què està involucrada tota la societat (ciutadans, empresaris, associacions, autoritats,...) promovent el procés Agenda 21 Local de Paiporta.

Aquest projecte pretén avançar en la coordinació entre el desenrotllament econòmic i social de la nostra ciutat i la protecció del medi ambient amb l’objectiu d’aconseguir el que es coneix com a desenrotllament sostenible.

Descàrrega - Agenda 21 Local Descàrrega - Pla d'acció ambiental

Fòrum de Participació Ciutadana

Reglament de funcionament del Fòrum de Participació Ciutadana.

Fitxa d'inscripció.

Participa en el Pla de Mobilitat.

Enquesta de participació.
 

Loading


Cooperació Social
Policia Local
Portal d'Ocupació
Associacions Locals
Galeria Multimèdia
BIM Paiporta
Oficina UNICA
Guia Arbrat
Portal del comerciant
Linea Verde Paiporta
Autoliquidacions d'impostos
Autoliquidacions d'impostos
 

Llista de carrers Temps Temps Metro Llista de carrers Farmàcies Cita prèvia Tlf. Interès Esports Trànsit Bikeporta Inici Valencià Castellà